कोरडानाला ( साठवण क्षमता नाही )

गाळ भरलेला , उथळ नाला

सर्वेक्षण – पाहणी मोजणी

गाळ उपसणी कार्य

खोलीकरण व रुंदीकरण कार्य

दगडी / गॉबियन बांध

बांध सिमेंट बंधारा

तयार झालेले जलाशय